Marc, chapitres :Texte Grec (D05)

1.

καὶ ἔλεγεν αὐτοῖς· ἀμὴν λέγω ὑμῖν ὅτι εἰσίν τινες τῶν ὧδε ἑστηκότων

μετ᾽Préposition
ἐμουPronom 1ère personne du singulier, masculin/féminin, génitif.
οἵτινες οὐ μὴ γεύσωνται θανάτου ἕως ἂν ἴδωσιν τὴν βασιλείαν τοῦ Θῦ ἐληλυθυῖαν ἐν δυνάμει.

2.

Καὶ μετὰ ἡμέρας ἓξ παραλαμβάνει ὁ Ἰης τὸν Πέτρον καὶ τὸν Ἰάκωβον καὶ τὸν Ἰωάννην, καὶ

ἀνάγει3e pers sg pres. ind act.
αὐτοὺς εἰς ὄρος ὑψηλὸν κατ’ ἰδίαν μόνους, καὶ τά τε
μορφώθη3eme personne du singulier, indicatif  aoriste passif.
ἔμπροσθεν αὐτῶν.

3.

καὶ τὰ ἱμάτια αὐτοῦ

ἐγενένοντο3eme pers pl aor ind act.
στίλβοντα λευκὰ λίαν
ὡςConjonction ou adverbe
χιὼνSubstantif féminin pluriel, nominatif.
,
ὡςConjonction ou adverbe
οὐAdverbe
δύναται
τιςPronom masculin/féminin singulier, nominatif.
λευκᾶναι ἐπὶ τῆς γῆς.

4.

καὶ ὤφθη αὐτοῖς Ἡλείας σὺν Μωϋσεῖ, καὶ

συνελάλουν3e personne du pluriel, imparfait indicatif actif.
τῷ Ἰηῦ.

5.

καὶ ἀποκριθεὶς ὁ Πέτρος

εἶπεν3e personne du singulier, indicatif aoriste actif.
τῷ Ἰηῦ· ῥαββεί, καλόν ἐστιν ἡμᾶς ὧδε εἶναι· θέλεις ποιήσω σκηνάς τρεῖς, σοὶ μίαν καὶ Μωϋσεῖ μίαν, καὶ Ἡλείᾳ μίαν;

6.

οὐ γὰρ ᾔδει τί

λαλήσει3e pers sg, fut ind act.
· ἔκφοβοι γὰρ ἐγένοντο.

7.

καὶ ἐγένετο νεφέλη ἐπισκιάζουσα αὐτοῖς, καὶ

ἦλθεν3e personne du singulier, indicatif aoriste actif.
φωνὴ ἐκ τῆς νεφέλης
λέγουσαParticipe présent passif, féminin singulier, nominatif.
, Οὗτός ἐστιν ὁ υἱός μου ὁ ἀγαπητός, ἀκούετε αὐτοῦ.

8.

καὶ

εὐθέωςAdverbe
περιβλεψάμενοι οὐκέτι οὐδένα εἶδον
ει μὴConjonction
τὸν Ἰην μόνον μεθ’ἑαυτῶν.

9.

Καὶ καταβαινόντων αὐτῶν ἐκ τοῦ ὄρους διεστείλατο αὐτοῖς ἵνα μηδενὶ ἃ

εἴδοσαν3eme pers pl aor ind act.
διηγήσωνται, εἰ μὴ ὅταν ὁ υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου ἐκ νεκρῶν ἀναστῇ.

10.

καὶ τὸν λόγον ἐκράτησαν πρὸς ἑαυτοὺς συζητοῦντες τί ἐστιν

ὅτανConjonction
ἐκ νεκρῶν
ἀναστῇ3e pers sg aor subj act.
.

11.

καὶ ἐπηρώτων αὐτὸν λέγοντες ὅτι οἱ γραμματεῖς λέγουσιν [.]· Ἡλείαν δεῖ πρῶτον ἐλθεῖν ;

12.

ὁ δὲ

ἀποκριθεὶςParticipe aor pass, nom sg.
εἶπεν3e personne du singulier, indicatif aoriste actif.
αὐτοῖς·
ΕἰConjonction
Ἡλείας ἐλθὼν πρῶτος
ἀποκαταστάνει3e pers sg pres. ind act.
πάντα, καὶ πῶς γέγραπται ἐπὶ τὸν υἱὸν τοῦ ἀνθρώπου ἵνα πολλὰ πάθῃ καὶ ἐξουθενωθῇ;

13.

ἀλλὰ λέγω ὑμῖν ὅτι καὶ Ἡλείας ἐλήλυθεν, καὶ ἐποίησαν αὐτῷ ὅσα ἤθελον, καθὼς γέγραπται ἐπ’ αὐτόν.

14.

Καὶ

ἐλθὼνParticipe aoriste actif, masculin singulier, nominatif.
πρὸς
τοὺςArticle masculin pluriel, accusatif.
μαθητὰς
εἶδεν3e personne du singulier, indicatif aoriste actif.
ὄχλον πολὺν
πρὸςPréposition
αὐτοὺς καὶ τοὺς γραμματεῖς συζητοῦντας [.]
αὐτoîςPronom personnel, 3e personne, datif pluriel, masc/neutre.
.

15.

καὶ εὐθεὼς πᾶς [.] ὄχλος εἰδόντες

τὸνArticle masc sg acc.
ΙηνNomina sacra, abréviation de τὸν Ἰησοῦν.
ἐθάμβησαν3e pers. pl. aor. ind. act.
, καὶ
προσχαίροντεςParticipe présent actif, masculin pluriel, nominatif.
ἠσπάζοντο αὐτόν.

16.

καὶ ἐπηρώτησεν αὐτούς· τί συνζητεῖτε

ἐνPréposition
ὑμῖνPronom 2e pers. pl. masc. dat.
;

17.

καὶ ἀπεκρίθη αὐτῷ εἷς ἐκ τοῦ ὄχλου, Διδάσκαλε, ἤνεγκα τὸν υἱόν μου πρὸς σέ, ἔχοντα πνεῦμα ἄλαλον.

18.

καὶ ὅπου ἃν αὐτὸν καταλάβῃ άσσει [.] καὶ ἀφρίζει καὶ τρίζει τοὺς ὀδόντας καὶ ξηραίνεται· καὶ

εἶπον1ère personne du singulier, indicatif aoriste actif.
τοῖς μαθηταῖς σου ἵνα αὐτὸ ἐκβάλωσιν, καὶ οὐκ ἴσχυσαν
ἐκβαλεῖνInfinitif aoriste actif.
αὐτόPronom nominatif/accusatif neutre, 3e personne du singulier.
.

19.

καὶ [.] ἀποκριθεὶς αὐτοῖς λέγει· ὦ γενεὰ

ἄπιστεAdjectif masculin/féminin singulier, vocatif.
, ἕως πότε πρὸς ὑμᾶς ἔσομαι ; ἕως πότε ἀνέξομαι ὑμῶν; φέρετε αὐτὸν πρός με.

20.

καὶ ἤνεγκαν αὐτὸν [..] καὶ ἰδὼν αὐτὸν, τὸ πνεῦμα [.]

ετάραξεν3e personne du singulier, indicatif aoriste actif.
αὐτόν, καὶ πεσὼν ἐπὶ τῆς γῆς ἐκυλίετο ἀφρίζων.

21.

καὶ ἐπηρώτησεν τὸν πατέρα αὐτοῦ· πόσος χρόνος ἐστὶν

ὡςConjonction
τοῦτο γέγονεν αὐτῷ; ὁ δὲ εἶπεν· ἐκ
παιδόςSubstantif masc sg gen.
·

22.

καὶ πολλάκις αὐτὸν [.] εἰς πῦρ [.] καὶ εἰς ὕδατα βάλλει, ἵνα αὐτόν ἀπολέσῃ · ἀλλὰ εἴ τι δύνῃ, βοήθησον ἡμῖν

ΚεNomina sacra, vocatif.
σπλαγχνισθεὶς ἐφ’ ἡμᾶς.

23.

ὁ δὲ Ἰης εἶπεν αὐτῷ, [.] εἰ δύνῃ

πιστεῦσαι2eme personne du singulier, Impératif aoriste moyen.
; πάντα δυνατὰ τῷ πιστεύοντι.

24.

καὶ

εὐθεὼςAdverbe
κράξας ὁ πατὴρ τοῦ παιδίου
μετὰPréposition
δακρύωνSubstantif pl. neut. gen.
λέγει3e pers sg pres. ind act.
· πιστεύω· βοήθει τῇ ἀπιστίᾳ μου.

25.

καὶ

ὅτεConjonction
εἶδεν3e personne du singulier, indicatif aoriste actif.
[.] Ἰης ὅτι ἐπισυντρέχει ὄχλος, ἐπετίμησεν τῷ πνεύματι τῷ ἀκαθάρτῳ
εἰπὼνParticipe aoriste actif, masculin singulier, nominatif.
αὐτῷ· Τὸ ἄλαλον καὶ κωφὸν πνεῦμα, ἐγὼ σοι ἐπιτάσσω, ἔξελθε ἐξ αὐτοῦκαὶ μηκέτι εἰσέλθῃς εἰς αὐτόν.

26.

καὶ κράξας καὶ πολλὰ σπαράξας ἐξῆλθεν

ἀπ᾽Préposition
αὐτοῦPronom possessif masc. sg. gen.
· καὶ ἐγένετο ὡς νεκρός, ὥστε [.] πολλοὺς
λέγονταςParticipe présent actif, masculin pluriel, accusatif
ὅτι ἀπέθανεν.

27.

ὁ δὲ Ἰης κρατήσας τῆς χειρὸς αὐτοῦ ἤγειρεν αὐτόν, καὶ ἀνέστη.

29.

καὶ εἶπεν αὐτοῖς· Τοῦτο τὸ γένος ἐν

οὐδενAdjectif masculin / neutre, singulier, datif
δύναται ἐξελθεῖν εἰ μὴ ἐν προσευχῇ καὶ
νηστείᾳSubstantif féminin singulier, datif.
.

30.

Κἀκεῖθεν ἐξελθόντες παρεπορεύοντο διὰ τῆς Γαλιλαίας, καὶ οὐκ ἤθελεν ἵνα τις γνοῖ·